Pytania do Ministerstwa Skarbu Państwa


Ministerstwo Skarbu Państwa o Gliwickiej Agencji Turystycznej i wniesionym do jej majątku zamku Krasickich w Lesku – pytania i odpowiedzi z września 2009 r. (zachowano pisownię oryginalną).

Kto i kiedy podjął decyzję w sprawie zbycia w trybie aukcji publicznej akcji Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. (zwanej dalej GAT)?

W maju br. Minister Skarbu państwa podjął decyzję o zbyciu akcji spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Jakie jest uzasadnienie dla prywatyzacji GAT w trybie aukcji publicznej?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, o których wyjątkowo należy zabiegać w czasie zawirowań na rynkach, stworzyliśmy mechanizm maksymalnie ułatwiający udział w  prywatyzacji, którym są aukcje publiczne. Do momentu nowelizacji ustawy o komercjalizacji  i prywatyzacji, brakowało nam możliwości sprzedaży w sposób szybki i maksymalnie przejrzysty całych pakietów należących do Skarbu Państwa. Takie rozwiązanie umożliwiła  właśnie nowelizacja dotycząca aukcji. Prywatyzacja poprzez aukcje jest najbardziej przejrzystą transakcją, jaką można sobie wyobrazić.

Na jakim etapie jest obecnie procedura prywatyzacyjna GAT, czy odbyła się już aukcja publiczna, a jeżeli tak, to kiedy oraz jaka była minimalna cena postąpienia zgłoszona przez Skarb Państwa i jakim wynikiem zakończyła się ta licytacja; gdzie, kiedy i na jakich warunkach finansowych odbędzie się podpisanie umowy sprzedaży GAT ze zwycięzcą aukcji?

Aukcja  spółki  Gliwicka  Agencja  Turystyczna  jeszcze  nie odbyła się. Obecnie trwa końcowy etap odbioru analiz przedprywatyzacyjnych. Cena wywoławcza  oraz wartość postąpienia zostaną ustalone po odbiorze wyceny zaproponowanej przez doradcę (Konsorcjum: BAA Polska Sp.  z o.o. i PROFESSIO  Kancelaria prawnicza Kamiński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie). 

Kiedy została przeprowadzona ostatnia wycena GAT, jaką metodą jej dokonano, na ile Skarb Państwa szacuje majątek spółki i ile wynosi według wyliczeń MSP wartość zamku w Lesku (województwo podkarpackie) należącego do GAT?

W maju, po konsultacjach z doradcą, podjęliśmy decyzję o zmianie trybu prywatyzacji oraz  zaktualizowaniu wycen spółki (poprzednia była z sierpnia 2008 r.). Jak  już wcześniej  wspominałem, obecnie trwa jej odbiór. Zgodnie z umową, doradca jest zobowiązany oszacować wartości spółki przy użyciu co najmniej trzech spośród pięciu metod wyceny. Sama wycena  jest dokumentem  zastrzeżonym, zwłaszcza mając na uwadze przygotowania do prywatyzacji spółki. Poprzednia wycena była z sierpnia 2008 r.

Czy Skarb Państwa zwrócił się z propozycją pierwokupu zamku w Lesku do spadkobierców przedwojennych właścicieli tej nieruchomości, a jeśli nie, to dlaczego? Czy spadkobiercy przedwojennych właścicieli zamku w Lesku zwracali się do Skarbu Państwa z propozycją odkupienia od GAT spornej nieruchomości, a jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach?

Z  informacji  uzyskanych  ze spółki, wynika że nieruchomość pozostaje w użytkowaniu  wieczystym  GAT, wobec czego spółce przysługuje własność wzniesionych na nieruchomości budynków. Spadkobiercy byłych właścicieli nie składali nigdy w stosunku do spółki oświadczeń woli co do chęci odpłatnego nabycia pensjonatu w Lesku. Całość ich roszczeń zakłada restytucję własności nieodpłatnie. Z informacji uzyskanych od zarządu wynika, że spółka na żadnym etapie nie składała oświadczeń co do jakichkolwiek spłat na rzecz spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości.

 

Ministerstwo Skarbu Państwa o Gliwickiej Agencji Turystycznej i wniesionym do jej majątku zamku Krasickich w Lesku – pytania i odpowiedzi z jesieni 2013 r.

Jakie plany ma obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa wobec spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (zwanej dalej GAT)?

Spółka realizuje program restrukturyzacji majątkowej przewidujący głównie restrukturyzację w obszarze majątku.

Dlaczego MSP zrezygnowało z planów prywatyzacji spółki GAT, której próbę podjęto w czasach, gdy ministrem Skarbu Państwa był Aleksander Grad?

Prywatyzacja Spółki została wstrzymana z uwagi na konieczność przeprowadzenia działań w obszarze restrukturyzacji majątkowej. 

Który z członków kierownictwa resortu skarbu nadzoruje GAT, a także który z departamentów MSP bezpośrednio odpowiada za nadzór właścicielski nad tą spółką?

Podsekretarz Stanu: Rafał Baniak
Departament Restrukturyzacji

Jak obecny minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński ocenia zasadność roszczeń reprywatyzacyjnych spadkobierców przedwojennych właścicieli zespołu zamkowo-parkowego w Lesku, który znajduje się we władaniu Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.? W jaki sposób MSP zamierza zaspokoić roszczenia spadkobierców przedwojennych właścicieli leskiej nieruchomości?

Minister Skarbu Państwa nie posiada kompetencji do oceny roszczeń reprywatyzacyjnych będących przedmiotem postępowań toczących się przed właściwymi organami administracji państwowej. Ponadto Minister Skarbu Państwa reprezentujący Skarb Państwa w Spółce GAT S.A. nie jest stroną tych postępowań.

Jak minister skarbu i jego przedstawiciele w radzie nadzorczej spółki GAT oceniają w aspekcie celowości i gospodarności środkami publicznymi podjęte ostatnio przez zarząd tej spółki działania mające na celu przebudowę zamku w Lesku na luksusowy obiekt hotelowy w sytuacji, gdy przed organami sądowymi i administracyjnymi toczy się szereg postępowań o zwrot nieruchomości spadkobiercom przedwojennych właścicieli? Pytanie dotyczy m.in. złożonego niedawno wniosku zarządu GAT o wydanie zgody na przebudowę zabytkowego zamku przez konserwatora zabytków. 

Dokonywane przez Zarząd prace remontowe w obiekcie mają na celu umożliwienie wykonywania przez Spółkę jej podstawowej działalności gospodarczej, czyli świadczenia usług turystycznych oraz są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Ośrodka. W związku z tym, że obiekt jest objęty ochroną konserwatorską, wszystkie prace remontowo-modernizacyjne wymagają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

 

Pytania uzupełniające i odpowiedzi rzeczniczki MSP Agnieszki Jabłońskiej-Twaróg. 

Co oznacza Pani stwierdzenie „Spółka realizuje program restrukturyzacji majątkowej przewidujący głównie restrukturyzację w obszarze majątku”?

 Realizując przyjęty program restrukturyzacji Spółka zbywa nierentowne składniki majątku trwałego. 

Jakie konkretnie działania „w obszarze restrukturyzacji majątkowej” zostały przeprowadzone od czasu podjęcia w MSP decyzji o wstrzymaniu
prywatyzacji Gliwickiej Agencji Turystycznej?

W ramach realizowanego programu restrukturyzacji spółka dotychczas sprzedała pięć ośrodków, tj. kompleks basenowo-rekreacyjny w Gliwicach, Zajazd „Pod Dębem” w Rudach, Gościniec „Ślązak” w Zabrzu oraz ośrodki narciarskie w Szczyrku i Korbielowie, a także podpisała umowę przedwstępną, dotyczącą sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowo-Żeglarskiego „Ryn” w Rynie.

Kto według ministra Skarbu Państwa jest stroną toczących się postępowań administracyjnych i sądowych, które zostały wszczęte przez spadkobierców przedwojennych właścicieli zespołu zamkowo-parkowego w Lesku?

Stronami postępowań prowadzonych na wniosek spadkobierców byłych właścicieli zespołu zamkowo-parkowego w Lesku są Spółka GAT S.A. oraz Miasto Lesko jako podmioty władające tym majątkiem. 

Jak należy interpretować i rozwijać stwierdzenie „Ponadto Minister Skarbu Państwa reprezentujący Skarb Państwa w Spółce GAT S.A. nie jest stroną tych postępowań”?

Minister Skarbu Państwa jest właścicielem 100% akcji Spółki GAT S.A., która jest stroną postępowań dotyczących zespołu zamkowo-parkowego w Lesku.

Czy minister Skarbu Państwa jest stroną roszczeń reprywatyzacyjnych w przypadku zespołu zamkowo-parkowego w Lesku, a jeśli nie minister Skarbu Państwa, to kto za nią powinien być uznany?

Minister Skarbu Państwa nie jest stroną roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących zespołu zamkowo-parkowego w Lesku, których stronami są Spółka GAT S.A. i Miasto Lesko jako podmioty władające tym majątkiem.

Czy majątek wniesiony przez Skarb Państwa do Gliwickiej Agencji Turystycznej jest majątkiem publicznym?

Majątek wniesiony przez Skarb Państwa do Spółki GAT S.A. stanowi jej majątek. Spółka jest państwową osobą prawną, ponieważ Skarb Państwa jest właścicielem 100% jej akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *