Pytania do prezesa GAT


Żeby uczynić zadość potrzebie wszechstronnego naświetlenia problemu i zaprezentować jak najszerzej stanowisko zarządu Gliwickiej Agencji Turystycznej w kwestiach poruszonych w naszym artykule dotyczącym zamku w Lesku pt. „Reprywatyzacyjna kwadratura koła”, poniżej zamieszczamy pytania przesłane prezesowi GAT Marcinowi Kędrackiemu i jego odpowiedzi z lat 2012-2013 (zachowano pisownię oryginalną).

 

Czy władze spółki GAT otrzymały kiedykolwiek ofertę nabycia bądź dzierżawy zamku w Lesku, który jest siedzibą pensjonatu „Zamek”?

Obecny Zarząd od początku funkcjonowania tj. od kwietnia 2008 r. nie otrzymał żadnej oferty nabycia bądź dzierżawy Pensjonatu „Zamek” w Lesku.

Czy władze spółki GAT przewidują możliwość sprzedaży składnika majątku przedsiębiorstwa w postaci zamku w Lesku, a jeśli tak, to jaki jest harmonogram działań z tym związanych?

Na obecnym etapie nie przewiduje się sprzedaży przedmiotowego ośrodka. W końcowym etapie prywatyzacji całej Spółki ośrodek będzie sprywatyzowany. 

Czy skierowane pod adresem Skarbu Państwa roszczenia reprywatyzacyjne spadkobierców przedwojennych właścicieli, wywłaszczonych przez komunistów na mocy dekretu o reformie  rolnej, mogą Pańskim zdaniem stanowić przeszkodę w sprzedaży bądź dzierżawie przez władze GAT zamku w Lesku?

Zdaniem Zarządu roszczenia reprywatyzacyjne nie powinny mieć wpływu na sprzedaż Pensjonatu „Zamek” stanowiącego własność Spółki. Jedyną przeszkodą ewentualnej sprzedaży bądź dzierżawy jakiegokolwiek składnika majątku Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. może być brak zgody właściciela akcji Spółki tj. Skarbu Państwa.

Czy prawdą jest, że pensjonat „Zamek” w Lesku należący do GAT ma zostać zamknięty z dniem 31 października 2012 r., a jeśli tak, to z jakiej przyczyny i na jak długo?

Ze względu na prowadzone prace zabezpieczające portyk Pensjonatu Zamek w Lesku przed zawaleniem, Zarząd podjął decyzję o zamknięciu obiektu na czas prowadzonego remontu. Planowany okres zamknięcia obiektu od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r.

Kiedy po raz ostatni zamek w Lesku był remontowany kompleksowo i kiedy po raz ostatni prowadzone były tam prace konserwatorskie wynikające z zabytkowego statusu tego obiektu?

Prace remontowo-konserwatorskie na terenie Pensjonatu Zamek w Lesku są prowadzone systematycznie i trwają już od kilku lat.

Czy po wydzieleniu ze struktury GAT, usamodzielnieniu i sprzedaży Ośrodka Narciarskiego „Czyrna-Solisko” planowane są dalsze działania restrukturyzacyjne i prywatyzacja kolejnych aktywów spółki?

Powyższe pytanie należy skierować do właściciela Spółki tj. Skarbu Państwa.

Czy władze GAT podjęły w uzgodnieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa przygotowania zmierzające do wydzielenia ze struktury spółki pensjonatu „Zamek” w Lesku w celu przekształcenia go w odrębny podmiot prawa handlowego i prywatyzacji, a jeśli tak, to od kiedy i w jakim zakresie?

Zarząd nie prowadzi dział zmierzających do wydzielania ze struktury Spółki Pensjonatu Zamek.

Czy władze GAT otrzymały ofertę nabycia pensjonatu „Zamek” w Lesku po jego wydzieleniu ze struktury spółki i usamodzielnieniu, a jeśli tak, to kiedy, od kogo i jakie stanowisko zajął wobec tej oferty Skarb Państwa?

Nie otrzymały.

Jakie wyniki finansowe netto (zysk netto) osiągnął w minionych latach poczynając od 2007 r. pensjonat „Zamek” w Lesku i jaka jest jego rentowność? Ilu gości miał pensjonat „Zamek” w Lesku w minionych latach poczynając od 2007 r.?

Przedmiotowe informacje stanowią tajemnicę handlową Spółki.

Czy od czasu otrzymania pierwszej części pytań drogą elektroniczną prowadził Pan z osobami spoza spółki i jej władz statutowych jakiekolwiek rozmowy czy konsultacje dotyczące planów wobec zamku w Lesku i roszczeń reprywatyzacyjnych potomków dawnych właścicieli obiektu, a jeżeli tak, to z kim, w jakim zakresie i jaka była ich konkluzja? Zaznaczam, że nie chodzi o rozmowy z wykonawcami prac remontowych, budowlanych itp. bądź nadzorem konserwatorskim.

Nie pamiętam czy takie rozmowy były prowadzone we wskazanym przez Pana czasie.

Czy zarząd GAT planuje prace remontowe na terenie zamku w Lesku, a jeśli tak, to a) kiedy mają się one rozpocząć, b) jakie roboty obejmą, c) kiedy planowane jest ich zakończenie, d) jakie są przewidziane nakłady finansowe na ten cel, e) skąd będą pochodzić środki finansowe na ten cel i f) czy zarząd przedstawił plan remontu radzie nadzorczej i czy gremium to podjęło uchwałę akceptując przedstawiony plan?

Prace remontowo-konserwatorskie na terenie Pensjonatu Zamek w Lesku są prowadzone od kilku lat . Ze względu na szeroki zakres prowadzonych robót na dzień dzisiejszy Spółka nie jest w stanie przewidzieć terminu ich zakończenia. Zważywszy na zabytkowy charakter obiektu cześć prac dotowana jest przez Konserwatora Zabytków. Ponadto wszystkie istotne decyzje Zarząd przedstawia i konsultuje z Radą Nadzorczą Spółki.

Jaki jest stosunek zarządu GAT do roszczeń spadkobierców przedwojennych właścicieli zespołu zamkowo-parkowego w Lesku w świetle udokumentowanych bezspornie przez historyków faktów dwukrotnej odbudowy (najpierw w połowie XIX w. według projektu poety Wincentego Pola i po raz drugi po spaleniu przez Rosjan podczas I wojny światowej) zrujnowanego zamku w Lesku nakładem własnym przez rodzinę Krasickich?

Zarząd GAT S.A. dba jedynie o dobro  Spółki oraz stoi na gruncie obowiązującego prawa i inne tematy ( historyczne) nie są w sferze rozpatrywań Zarządu.

Czy zarząd GAT planuje zmianę układu wewnętrznego murów/ścian zamku i instalację wind, a jeśli tak, to czy uzyskał na to stosowną zgodę 
konserwatora zabytków?

Zarząd GAT S.A. nie planuje jakichkolwiek zmian układu murów.

Jak należy oceniać w aspekcie celowości i gospodarności środkami publicznymi podjęte ostatnio przez zarząd GAT działania mające na celu przebudowę zamku w Lesku na luksusowy obiekt hotelowy w sytuacji, gdy przed organami sądowymi i  administracyjnymi toczy się szereg postępowań o zwrot nieruchomości spadkobiercom przedwojennych właścicieli? Pytanie dotyczy m.in. złożonego niedawno wniosku zarządu GAT o wydanie zgody na przebudowę zabytkowego zamku przez konserwatora zabytków.

Zarząd GAT S.A. nie planuje przebudowy Zamku w Lesku i nie występował o taką zgodę.

Czy GAT planuje przebudowę zamku w Lesku na luksusowy obiekt hotelowy ze środków własnych czy też z udziałem inwestora zewnętrznego/partnera?

Jak wyżej.

Jaki jest szacunkowy koszt planowanej inwestycji, o której mowa we wcześniejszym pytaniu, a także kiedy GAT zamierza ją rozpocząć i zakończyć?

Jak wyżej.

Jakim wynikiem finansowym spółka GAT zamknęła ub.r. (w tys. zł.) i jakie były wyniki w latach poprzednich, odkąd prezesem zarządu GAT jest Marcin Kędracki?

Spółka zamknęła ubiegły rok  wynikiem dodatnim. Wyniki lat poprzednich dostępne są w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *